Algemene voorwaarden

 

1. Begrippen
1.1 Abonnement/lidmaatschap: een door Yinspire uit te geven c.q. uitgegeven, en door een Student te betalen c.q. betaald, abonnement/lidmaatschap voor het volgen van yoga- en andere lessen bij Yinspire.
1.2 Algemene Voorwaarden: deze door Yinspire gehanteerde algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Yinspire.
1.3 Behandeling: een bij of door Yinspire aangeboden behandeling.
1.4 Behandelingsprijs: de prijs van een behandeling.
1.5  Cliënt: degene die bij Yinspire een Behandeling ondergaat.
1.6  Deelnemer: degene die een door Yinspire georganiseerde workshop, training volgt c.q. behandeling ondergaat, c.q. wenst te volgen/ondergaan bij Yinspire.
1.7  Lezing: een bij of door Yinspire aangeboden lezing.
1.8 Losse Les: een éénmalige door een Student te betalen en te volgen les bij Yinspire, anders dan op basis van een Lidmaatschap.
1.9 Ouder: degene die verantwoordelijk is voor het kind dat deelneemt aan Workshops, Trainingen Losse Lessen en of Behandelingen bij Yinspire en zorgdraagt voor de betaling.
1.10 Student: degene die les(sen) volgt c.q. wenst te volgen bij Yinspire.
1.10 Tienrittenkaart: een 10-lessen kaart, zoals bedoeld in artikel 3.3.
1.11 .Training: een bij Yinspire te geven of gegeven training.
1.12 Website: de website van Yinspire: www.yinspire.nl.
1.13 Workshop: een bij Yinspire te geven of gegeven workshop.
1.14 Yinspire is gevestigd te Leiden aan de Vestestraat 23 en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 63559919.


2. Toepasselijkheid
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle Abonnementen, Losse Lessen, Workshops, Trainingen en Behandelingen bij Yinspire. Door deelname aan een Losse Les, Workshop, Training of Retraite verklaart de Student of Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.2 Yinspire kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de Website. Yinspire zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.

3. Tienrittenkaart en Losse Lessen
3.1 Studenten kunnen lessen volgen op basis van een Tienrittenkaart. Ook zijn Losse Lessen beschikbaar.
3.2 Een Tienrittenkaart komt tot stand op het moment dat Yinspire het verschuldigde bedrag van de Student of Ouder heeft ontvangen.
3.3 Yinspire biedt momenteel de volgende mogelijkheden:

- TIENRITTENKAART
Deze kaart geeft recht op 10 lessen. De lessen dienen binnen 4 maanden gebruikt te worden.

- LOSSE LES
Dit is een eenmalige door een Student te betalen en te volgen les bij Yinspire, anders dan op basis van een 10-Rittenkaart.

- 3-BEHANDELINGENKAART
Dit is een voordeelkaart voor het afnemen van drie Behandelingen.
3.4 Voorafgaand aan elke les, workshop of training dient de Student (en/of Ouder) zich te melden bij Yinspire. Nadat de medewerker van Yinspire de inschrijving en betaling voor de betreffende les heeft gecontroleerd kan de Student vervolgens deelnemen aan de les.

4. Betaling, Prijswijziging en Zichttermijn
4.1 Een Abonnement, Workshop, Training of Losse les moet voorafgaand aan de Les, Workshop of Training betaald worden.
4.2 De geldende prijzen voor Lessen, Lidmaatschappen, Workshops en Trainingen staan altijd op de Website. Yinspire behoudt zich het recht voor de prijzen van de lessen, workshops, trainingen en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd in Yinspire, en/of door vermelding op de Website, en/of per e-mail.

5. Voor het online reserveren van lessen gelden de volgende regels:
•    Alle lessen kunnen vanaf 7 dagen van tevoren tot 30 minuten voor aanvang online worden gereserveerd.
•    Je reservering is geldig tot 5 minuten voor aanvang van de les. Ben je er dan nog niet, dan gaan we er vanuit dat je niet meer komt en geven we de les aan een ander.
•    Als je je reservering wilt annuleren dan kan dat tot 5 minuten voor aanvang van de les via telefoon of e-mail.

6. Aanbod Trainingen/ Workshops
6.1 Het aanbod in Trainingen en Workshops staat altijd op de Website. Yinspire behoudt zich het recht voor het aanbod op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in Yinspire, vermelding op de Website en/of per e-mail.
6.2 Yinspire behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen, als gevolg van overmacht. In dat geval vindt geen restitutie van lidmaatschapsgeld plaats.

7. Beëindiging en Opschorting Abonnement
7.1 De Student kan het termijn van een 10-rittenkaart altijd verlengen in geval van persoonlijke omstandigheden. Er vindt geen restitutie van de 10-rittenkaart plaats.
7.2 Bij langdurige ziekte c.q. een blessure kan de Student het Abonnement voor een periode van maximaal zes maanden laten opschorten. Een verzoek om opschorting moet schriftelijk worden ingediend bij Yinspire en moet vergezeld zijn van een doktersverklaring. Het verzoek kan per e-mail worden verzonden naar: info@yinspire.nl.


8. Deelname en Betaling Workshop, Training c.q. Behandeling en Inschrijfgeld
8.1 Een Deelnemer kan aan een Workshop of Training deelnemen nadat Yinspire het volledige bedrag voor deelname aan de Workshop of Training heeft ontvangen.
8.2 Bij het ondergaan van een Behandeling dient de aanbetaling achteraf te worden voldaan.
 

9. Workshop: Aanbod en Annulering
9.1 Het geldende aanbod in Workshops en Trainingen staat altijd op de Website. Yinspire behoudt zich het recht voor het aanbod op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in Yinspire, en/of vermelding op de Website en/of per e-mail.
9.2 Yinspire behoudt zich het recht voor om een geplande Workshop te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden aan Deelnemer.
9.3 Tot één (1) maand voor de geplande Workshop datum kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan info@yinspire.nl.
9.4 Tot zeven dagen voor de geplande Workshop kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval het inschrijfgeld wordt terugbetaald onder inhouding van € 25,- administratiekosten.
9.5 Indien de Deelnemer zijn inschrijving binnen zeven dagen voor een geplande Workshop annuleert, wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.


10. Behandeling: Annulering
10.1 Annulering van de geplande Behandeling kan per e-mail of telefoon gedaan worden.
10.2 Tot 24 uur vóór de geplande Behandeling kan de Cliënt zijn behandeling kosteloos annuleren.
10.3 Binnen 6 uur voor de geplande Behandeling datum kan de Cliënt zijn Behandeling annuleren, in welk geval 50% van de Behandeling Prijs in rekening wordt gebracht.


11. Trainingen
11.1 Voor de Trainingen en Workshops geldt dat de deelnemer op tijd aanwezig moet zijn, minimaal 10 minuten voor aanvang van de Training of Workshop.


12. Huisregels
12.1 Alle Studenten en Deelnemers moeten altijd onderstaande huisregels van Yinspire volgen:

 • Eet niet gedurende 2 uur voor de les en beoefen geen yoga op een volle maag.
 • Kom fris naar de les en gebruik bij voorkeur geurloze of natuurlijke deodorant, liever geen parfum of andere geuren, en geen spray deodorant in de kleedkamer.
 • Draag schone en makkelijk zittende kleding.
 • Doe je schoenen uit voordat je een studio betreed.
 • Yinspire stelt yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de les. Deze mat dient door de Student na gebruik altijd te worden schoongemaakt en opgeruimd.
 • Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Yinspire niet getolereerd. De (lichamelijke) integriteit van Studenten en Deelnemers dient altijd gerespecteerd te worden.

12.2 Yinspire behoudt zich het recht voor Studenten en Deelnemers die naar haar mening de huisregels zoals genoemd in artikel 12.1, niet naleven de toegang tot Yinspire te ontzeggen en/of het Lidmaatschap van de betreffende Student te beëindigen of de Deelnemer de toegang tot de Workshop te ontzeggen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald lidmaatschapsgeld.


13. Aansprakelijkheid
13.1 Yinspire aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met deelname aan Lessen, Workshops, en/of Training en/of het ondergaan van Behandelingen bij, of verzorgd door, Yinspire.
13.2 Yinspire werkt met gekwalificeerde docenten/behandelaars en zorgt altijd voor Lessen, Workshops en Behandelingen van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les of Workshop. Door deelname aan een les, Workshop, Training of Behandeling bij, of verzorgd door, Yinspire, aanvaardt de Student, Deelnemer of Cliënt dit risico op een blessure en/of letsel. Yinspire adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:

 • Consulteer een arts voordat je met lessen of behandelingen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
 • Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meld dit dan altijd aan de betreffende docent/behandelaar vóór aanvang van de les, Workshop of Behandeling.
 • Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.
 • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
 • Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
 •     Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn of geef dit aan bij de docent of behandelaar.
 • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
 • Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.

14. Persoonsgegevens
14.1 Yinspire verzamelt persoonsgegevens van de Studenten en Deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Yinspire gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
14.2 Yinspire gebruikt de in artikel 14.1 genoemde persoonsgegevens ook om de Studenten en Deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Yinspire en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de Student geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van Yinspire, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@yinspire.nl. De Student en Deelnemer is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Yinspire gebruik kan worden gemaakt.
14.3 Yinspire geeft de persoonsgegevens van de Studenten en Deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.


15.Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
15.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een Lidmaatschap, Workshop, Training of Behandeling, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Yinspire zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator in Leiden. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Leiden.