Privacy verklaring
 

Yinspire, gevestigd aan Kanaalpark 157 2321 JW Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens: www.yinspire.nl
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Mevr. M. van Giffen is de Functionaris Gegevensbescherming van Yinspire, bereikbaar via contact@yinspire.nl.

Yinspire hecht groot belang aan de privacy van de gebruikers van de website. Om je privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteert Yinspire een aantal kernwaarden:
- informeren: waarom en hoe worden er gegevens verzameld
- verzameling gegevens beperken
- geen marketing op basis van persoonsgegevens
- beveiligen
- recht van inzage en correctie

In deze privacyverklaring kun je lezen hoe ik deze kernwaarden in de praktijk breng en je recht op privacy respecteer en bescherm.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Yinspire verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt kunnen worden:

- voor- en achternaam
- geslacht
- geboortedatum
- geboorteplaats
- adresgegevens
- telefoonnummer
- e-mailadres
- overige gegevens die telefonisch verstrekt worden of via correspondentie. 
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelaar, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Indien ik, na uw expliciete toestemming, gegevens die noodzakelijk zijn voor uw behandeling heb opgevraagd heb bij derden, zoals bijvoorbeeld uw huisarts, dan worden deze gegevens ook opgenomen in het dossier.

Yinspire verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
- gegevens over je gezondheid
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

 

- Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@yinspire.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Yinspire verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- het afhandelen van jouw betaling;
- verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder;
- je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening goed uit te kunnen uitvoeren;
- je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
- Yinspire kan jouw gedrag op de website analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten en producten af te stemmen op jouw voorkeuren.

- Geautomatiseerde besluitvorming

Yinspire neemt niet - op basis van geautomatiseerde verwerkingen - besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Yinspire) tussen zit. Yinspire gebruikt onder andere de volgende computerprogramma’s of -systemen: Moneybird.
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Yinspire bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleneinden gebruikt worden:

- om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming;
- voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid. Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd);
- op de zorgnota/factuur die je ontvangt staan de volgende gegevens:
naam, datum van de behandeling, omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld 'Shiatsumassage', kosten van een consult.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

Yinspire verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Yinspire blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Yinspire heeft een bewerkersovereenkomst gesloten met onder andere Google en Moneybird.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Yinspire en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@yinspire.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Yinspire wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: //autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Yinspire neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@yinspire.nl

Ik behoud het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd.